საიტი მუშაობს ტესტურ რეჟიმში

საქართველოს სამეფოსათვის

საქართველოს სამეფოს ისტორია

მსოფლიო მონარქიები

მართლმადიდებლობა და მონარქია

პრესა და ანალიტიკა

ლიტერატურა და ხელოვნება

კონტაქტი ankara escort adana escort izmir escort eskisehir escort mersin escort adana escort escort ankara

საქართველო და ქართველი ერი > ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა

სამეფო კლუბის წევრი - ვლადიმერ ჭელიძე

 

 
გვარი, სახელი:                                    ჭელიძე ვლადიმერ   

Фамилия, имя:                                    Челидзе Владимир                                                                         

Surname, Name:                                 Chelidze Vladimer   

მისამართი:                                            ბერი გაბრიელ სალოსის ქ. 17, თბილისი, საქართველო  

Адрес:                                                      Улица монаха Габриэла Салоса 17, Тбилиси, Грузия                 Address:                                                   The monk Gabriel Salos St. 17, Tbilisi, Georgia

ტელეფონი:                                           599 55 06 70                                                                                        Телефон:                                                                                                                                                           

Telephone:

e-mail:                                                     vladimer1958@yahoo.com                                                                                                                      &nb

სახალხო კონსტიტუციური საპარლამენტო მონარქიისა და ეროვნული იდეოლოგიის შესახებ მასალები იხილეთ სამეფო კლუბის საიტზე: georoyal.ge
sp;                                                                                    

ეროვნება                                                ქართველი                                                                             Национальность                                    Грузин                                                           

Nationality                                              Georgian

დაბადების თარიღი                            16 იანვარი 1958 წ                                                                                    

Дата рождения                                      16 января 1958 года                                                                                 

Date of birth                                            January 16, 1958

ოჯახური მდგომარეობა                     დაოჯახებული                                                                             

Семейный статус                                   женат                                                                           &nbs

სახალხო კონსტიტუციური საპარლამენტო მონარქიისა და ეროვნული იდეოლოგიის შესახებ მასალები იხილეთ სამეფო კლუბის საიტზე: georoyal.ge
p;                         

Marital status                                          married

სამუშაო  გამოცდილება

მუშაობის გამოცდილება ხელმძღვანელ თანამდებობაზე 

2009

მუშაობის პერიოდი (დაწყება/დასრულება)

Опыт работы в должности руководителя, Рабочий период (начало / конец)

Work experience in the position of head, Working period (start / finish)  ორგანიზაციის დასახელება, პოზიცია

 

 

Название организации, должность

 

Organization name, position

2009 / 2015         

სასწავლო უნივერსიტეტი მასკი. რექტორი

Учебный университет "Маски", Ректор

Teaching University "Maski", Rector

2000 / 2009

                მასმედიისა და საზოგადოებრივი კომუნიკაციების ინსტიტუტი, რექტორი.

Институт масмедий и общественных коммуникации, Ректор

Institute of Mass Media and Public Communications, Rector

1996 / 1999

 

                ტელე-რადიო მაუწყებლობის ინსტიტუტი, ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის დეკანი

Институт телерадиовещания,

Декан факультета журналистики

Tele and Radio Broadcasting Institute,

Dean of Faculty of Journalism

 

 

ჟურნალისტად  მუშაობის გამოცდილება, მუშაობის პერიოდი (დაწყება/დასრულება)

Опыт работы журналистом,

Рабочий период (начало / конец)

Experience of working as a journalist

Working period (start / finish)    

ორგანიზაციის დასახელება, პოზიცია

 

Название организации, должность

 

Organization name, position

2016       

ტელეკომპანია „იბერია TV“, გადაცემათა ციკლის „იბერია და იბერიელები“ ავტორი და წამყვანი

Телекомпания «Иберия ТВ»,Автор и ведущий программы «Иберия и иберийцы»

Telecompany "Iberia TV",Author and leading programs "Iberia and Iberians"

2015/2016           

სამაუწყებლო ტელეკომპანია „ქართული ტვ“, გადაცემათა ციკლის „ლიტერატურა და მეცნიერება“ ავტორი და წამყვანი

Телекомпания «Грузинское ТВ», Автор и ведущий программы «Литература и наука»

Telecompany "Georgian TV", Author and leading programs "Literature and science"

1991/ 1996          საქართველოს ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის სახელმწიფო კომიტეტი,  ტელეკორესპოდენტი

Государственный комитет телевидения и радиовещания, Телекорреспондент

State Committee on Television and Radio Broadcasting of Georgia, Telecorrespondent

1986 / 1991         

საქართველოს ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის სახელმწიფო კომიტეტი,  ტელეჟურნალისტი

Государственный комитет телевидения и радиовещания, Тележурналист

State Committee on Television and Radio Broadcasting of Georgia, Telejournalist

1983 / 1984        

საქართველოს ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის სახელმწიფო კომიტეტი, 

ტელეჟურნალისტი

Государственный комитет телевидения и радиовещания, Тележурналист

State Committee on Television and Radio Broadcasting of Georgia, Telejournalist

1980 / 1982

                გაზეთი „სახალხო განათლება“, კორესპოდენტი

Газета «Народное образование», корреспонден

Newspaper "Public Education", correspondent

               

 

სამეცნიერო-პედაგოგიურ  მუშაობის გამოცდილება,              

მუშაობის პერიოდი (დაწყება/დასრულება)

Опыт научно-педагогической работы,

Рабочий период (начало / конец)

Experience of scientific-pedagogical work,

Working period (start / finish)      

ორგანიზაციის დასახელება, პოზიცია

 

 

Название организации, должность

 

Organization name, position

2017-2018       &

სახალხო კონსტიტუციური საპარლამენტო მონარქიისა და ეროვნული იდეოლოგიის შესახებ მასალები იხილეთ სამეფო კლუბის საიტზე: georoyal.ge
nbsp;   

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, მოწვეული პროფესორი

Грузинский университет им. Св. Андрея Первозванного Патриаршества Грузии, приглашенный профессор

St. Andrew the First-Called Georgian university

Of  the Patriarchate of Georgia, Invited Professor

2015/ 2016          

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი, მოწვეული პროფესორი

Университет Восточной Европы,

приглашенный профессор

East European University, Invited Professor

2015       

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

მოწვეული პროფესორი

Государственный университет Илии,

приглашенный профессор

Ilia state university, Invited Professor

2009 /  2015      

სასწავლო უნივერსიტეტი მასკი, პროფესორი

Учебный университет "Маски", Профессор

Teaching University "Maski", Professor

2002 / 2009         

მასმედიისა და საზოგადოებრივი კომუნიკაციების ინსტიტუტი, პროფესორი

Институт масмедий и общественных коммуникации, Профессор

Institute of Mass Media and Public Communications, Professor

1996 / 2002         

ტელე-რადიო მაუწყებლობის ინსტიტუტი, პროფესორი

Институт телерадиовещания, Профессор

Tele and Radio Broadcasting Institute, Professor

1994 / 1995         

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

მოწვეული პროფესორი

Тбилисский государственный университет им. Иване Джавахишвили, приглашенный профессор

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University,

Invited Professor

1993/2006           

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი,

ძველი ქართული მწერლობის განყოფილება, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

Национальная академия наук Грузии, Институт грузинской литературы им. Шота Руставели, отдел древнегрузинской письменности,

Старший научный сотрудник

Georgian national academy of sciences,

Shota Rustaveli institute of georgian literature,

Old georgian writings department,

Senior research fellow

1986       

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია,

შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული  ლიტერატურის ინსტიტუტი,

ფოლკლორის განყოფილება, ლაბორანტი

Академия наук Грузии, Институт грузинской литературы им. Шота Руставели,

Отдел Фольклора, Лаборант

Georgian academy of sciences,

Shota Rustaveli institute of georgian literature,

Folklore department, laborant

1985 / 1986         

ქართული ხალხური ხუროთმოძღვრებისა და ყოფის სახელმწიფო მუზეუმი,

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

Государственный музей грузинской народной архитектуры и быта,

Старший научный сотрудник

State Museum of Georgian Folk Architecture and Life, Senior research fellow

 

აკადემიური ხარისხი

Ученая степень

Academic degree

უმაღლესი სასწავლებლის სახელწოდება და სწავლის პერიოდი

Название высшего учебного заведения и период обучение

The name of the higher education institution and the study period           

მინიჭებული აკადემიური ხარისხი

 

Присуждений учёный степень

 

Awarded academic degree

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Тбилисский государственный университет

Tbilisi State University

1974-1979           

ფილოლოგი

Филолог

philologist

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია,  შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

Академия наук Грузии,

Институт грузинской литературы

им. Шота Руставели

Georgian academy of sciences,

Shota Rustaveli institute of georgian literature

1987       

ფილოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი

(ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი)

 

Кандидат филологических наук

(Академический доктор филологий)

 

Candidate of Philological Sciences

(Academic Doctor of Philology)

 

 

 

 

 

 

 


მამული, ენა, სარწმუნოება

ქალწულმოწამენი: ენაფა, ვალენტინა და პავლა (+308)
10 (23) თებერვალი
მღვდელმოწამე ხარლამპი და მის თანა მოწამენი: პორფირი, ბაფტოსი და სხვანი (+202)
წმიდა ხარლამპი, რომლის ხსენებასაც აღვნიშნავთ 23 თებერვალს, თესალიის ქალაქ მაგნეზიის (საბერძნეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთი ოლქი) ეპისკოპოსი და ქრისტეს სიტყვის მხურვალე მქადაგებელი იყო. იგი მრავალ შეცდომილ სულს მოაქცევდა ჭეშმარიტ სარწმუნოებაზე.
gaq