საიტი მუშაობს ტესტურ რეჟიმში

საქართველოს სამეფოსათვის

საქართველოს სამეფოს ისტორია

მსოფლიო მონარქიები

მართლმადიდებლობა და მონარქია

პრესა და ანალიტიკა

ლიტერატურა და ხელოვნება

კონტაქტი ankara escort adana escort izmir escort eskisehir escort mersin escort adana escort escort ankara

მსოფლიო მონარქიები > სიახლეები მონარქისტულ სამყაროში

Address to Georgia's strategic partners - Georgia's election law is discriminating and non democratic მიმართვა საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორებს - საარჩევნო კანონი დისკრიმინაციული და ანტიდემოკრატიულია
Gaioz Mamaladze


 I have the honour to address you on behalf of the "Unity of Georgian Nationalists".

The current government promised the citizens and strategic allies of Georgia that the 2020 elections would be held democratically, easily, the election law would be refined and political organizations, representing the interests of all social strata, including the poorest, would be able to participate. For this reason, the government claimed to have introduced a 1% threshold. Registration for the election was made easier (due to the threat of Covid infection) and each political party was required by law to collect only 5,000 signatures in the 2020 elections instead of 25,000.

However, it all ended with that ...

On June 1, our organization, the “Unity of Georgian Nationalists”, appealed to the Central Election Commission to run in the elections, and in accordance with the law, we requested to run in the elections under the name – “National Election Movement - Third Position”, because our organization decided to become an election party. We want to change the typical post-Soviet space conditions, where the parties are like the Communist Party in the Soviet Union, strictly assembled on hierarchy, authoritarianism, and we wanted to bring the experience of the United States of America to Georgia - the principle of the election party.

Our organization is like a club that gathers like-minded people before each election and nominates them as candidates in elections, whether in parliament or local government. That is why we wanted to call it the “National Election Movement - The Third Position” (the third position - which is different from the government and the advertised opposition). We could not make this change in the charter because it was impossible to hold a congress in the country due to the threat of Covid Pandemic.

In accordance with the application, submitted to the Central Election Commission, the commission in accordance with the law provided us with forms for signatures of supporters, entitled the “National Election Movement - The Third Position.”

However, on June 9, the parliament convened and amended the Electoral Code to ban the use of the election name in elections if the name is not included in the charter. (Such thing did not happen after Georgia declared independence)

In addition, amendments were made to the Electoral Code, according to which each party must submit to the Central Election Commission a certificate from each MP candidate that he / she is not a drug addict, as well as a certificate from the public register that he / she has not been convicted and a property declaration.

To participate in the election, each party must submit a party list of at least 120 or a maximum of 200 people. About 66 parties are registered with the CEC for elections. Turns out, more than 9,000 people have to go to the drug and public registry.

Each drug report costs 45 GEL, which is also related to transportation (do not everyone live in Tbilisi ) taking tests, queues and waiting for answers. 9,000 men must stand in line and 9,000 men must pass the analysis... At the same time, there is a danger of spreading the virus in the country.

It is also expensive for candidates to get a certificate from the Public Registry... It is impossible to enter the Public Registry without registering a few days in advance (due to the danger of a pandemic) ...

Filling in the property declaration is a pure formality for the candidates, no one will read it and no one will care, it is just a multiplication of waste paper.

It was quite possible from 150 elected MPs to demand this information after the electio

n.

No one takes into consideration that, except for the parties in power and enriched by dubious machinations and their members, the majority of the population and organizations, which represent the interests of the poor population, are also poor. Most of the population is officially below the poverty line. How can the candidates representing the interests of their ranks participate in the voting? The imposition of these indirect taxes limited the opportunity for a large part of the Georgian people to participate in the upcoming elections.

In fact, the simplification of registration in the elections and the introduction of a 1% threshold turned out to be a forgery. A large part of the electorate, poor and needy population is critical to the government and the advertised opposition, thus they will not be able to support the political force which expresses their interests.

Due to these costly, rather expensive requirements, many parties will not be able to run in the elections because their members do not have adequate funds. It will cost 10,000 - 15,000 GEL for each party to obtain the required information.

                Logically, only people elected to parliament, as a result of the elections, should submit information from the drug registry, Public Registry and property declaration, and such will be only 150 people as before, and not 9,000 candidates.

All this is done for other parties, representing more than 50-55% of the electorate, not to participate in the elections. Exactly 50-55% did not go to the polls in the last few elections because they do not believe in the advertised, government-funded parties at the expense of Georgian citizens.

Financing of Political Parties  in Georgia can be called a deal between the government and the advertised opposition: On September 3, the Parliament decided to finance the advertised, so-called Qualified parties that received 5% more in the last election. They will be reimbursed for all election expenses. Only they were allocated airtime on public television. And in 7 leading televisions the expenses paid by them will be reimbursed by the budget and so on. In other words, with the amounts paid by the citizens of Georgia.

Thus, a corruption scheme has been created by the current and previous governments. The political mafia (the government and the opposition, formerly in power), constantly distributes budget funds of the citizens of Georgia, tries not to give tribunes to other political organizations, does not allow them to appear on television and does not allow the parties which is supported by the 50% of voters to participate in the elections. They live at the expense of each other's criticism and help each other. Others are not allowed to participate in the elections. They do the same with the televisions, they control the system that dominates the televisions, which is focused only on political patrons and profits and not on democracy. This is the purpose of such election code.

Previously, at least some free time was allocated to non-wealthy political organizations.

This is discriminatory election legislation. The so-called Eligible parties, which were voted for by only 5% of the 40-45% of eligible voters (or 2-2.5% of the total electorate), are funded by 1,6 million worth of television time; New parties running in the elections, representing 60% of voters distanced from the government and its own opposition, are not funded in any way and instead, they have to compete with large sums of money allocated from the state budget for government-funded parties.

From the day of the coup d'etat of 1991-1992, the party-hegemonic

system was established in Georgia, where formally there are other parties (and their party-satellites) that have no influence on the decision-making process, and later the dominant party system. Despite the existence of other parties, the "controlling stake" is held by the same party.

The current government wants to show that a system of moderate party pluralism has been established in Georgia. This is not true. Georgia has a dominant party system. And the management team does not want to miss the reins.

That is why political nihilism, pro-Russian sentiment and dissatisfied attitude towards the West are growing in Georgia. Whereas one part of the advertised parties is pseudo-Western. Due to the dubious biographies of their members, the population develops a nihilistic and critical attitude towards the West.

All these poses a threat to the Georgian state, its desire to be independent from the influence of the occupier country, to be an example of freedom and democracy in the Caucasus region and an economic link between the West and the East.

The refore, we want you to know the truth about the 2020 elections. The government has deceived the citizens of Georgia and your countries, who promised us democratic elections.

In fact, these are political appointments and nothing more ... where the pseudo-Western forces, pro-Russian forces and mafia-oligarchic parties will "win".

Sincerely,

Speaker of the “Unity of Georgian Nationalists”                                             Gaioz Mamaladzeმაქვს პატივი მოგმართოთ „ქართველ ნაციონალისტთა ერთობის“ სახელით.

  მოქმედი ხელისუფლება საქართველოს მოქალაქეებს და სტრატეგიულ მოკავშირეებს პირდებოდა რომ 2020 წლის არჩევნები ჩატარდებოდა მაქსიმალურად დემოკრატიულად, მარტივად, საარჩევნო კანონი დაიხვეწებოდა და არჩევნებში მონაწილეობის საშუალება ექნებოდა მოსახლეობის ყველა სოციალური ფენისა და მიმდინარეობის, მათ შორის ყველაზე ღარიბი ფენის ინტერესების გამომხატველ პოლიტიკურ ორგანიზაციებს. ამისთვის, ხელისუფლება აცხადებდა, რომ შემოიღო 1 % ბარიერი. არჩევნებში დარეგისტრირება გაადვილა (კოვიდ ინფექციის საშიშრობის გამო) და თითოეულ პოლიტიკურ პარტიას 25 000 მხარდამჭერის ნაცვლად კანონით 2020 წლის არჩევნებში უნდა მოეგროვებინათ მხოლოდ 5 000 მხარდამჭერის ხელმოწერა.

თუმცა, ყველაფერი ამით დამთავრდა...

1 ივნისს, ჩვენმა ორგანიზაციამ, ქართველ ნაციონალალისტთა ერთობამ, მივმართეთ ცენტრალურ საარჩენო კომისიას არჩევნებში მონაწილეობის მოთხოვნით და კანონის შესაბამისად, მოვითხოვეთ არჩევნებში მონაწილეობა მიგვეღო სახელწოდებით - ეროვნული საარჩევნო მოძრაობა - მესამე პოზიცია, რადგან, ჩვენმა ორგანიზაციამ გადაწყვიტა გადაკეთდეს საარჩევნო პარტიად. გვინდა უარი ვთქვათ პოსტსაბჭოურ სივრცეში არსებულ ვითარებაზე, სადაც პარტიები ჰგავს საბჭოთა კავშირში არსებულ კომუნისტურ პარტიას, მკაცრად აწყობილს იერარქიულობაზე, ავტორიტარულობაზე და გვინდოდა საქართველოში შემოგვეტანა ამერიკის შეერთებული შტატების გამოცდილება - საარჩევნო პარტიის პრინციპი.

ჩვენი ორგანიზაცია არის კლუბის მსგავსი, რომელიც თანამოაზრეების შეკრებს ყოველი არჩევნების წინ და მათ წარადგენას არჩევნებში კანდიდატებად, პარლემენტში იქნება თუ ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებში. სწორედ ამიტომ გვინდოდა დაგვერქვა ეროვნული საარჩევნო მოძრაობა - მესამე პოზიცია (მესამე პოზიცია - ანუ ხელისუფლებისაგან და რეკლამირებული ოპოზიციისგან განსხვავებული). ამ ცვლილების წესდებაში შეტანა ვერ მოვასწარით, რადგან კოვიდ საშიშროების გამო ყრილობის ჩატარება შეუძლებელი იქნა ქვეყანაში.

ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შეტანილი განცხადების შესაბამისად კომისიამ კანონის შესაბამისად მოგვცა მხარდა

მჭერთა ხელმოწერებისათვის ბლანკები, სახელწოდებით ეროვნული საარჩევნო მოძრაობა - მესამე პოზიცია.

მაგრამ, 9 ივნისს შეიკრიბა პარლამენტი და საარჩევნო კოდექსში შეიტანეს ცვლილება, რომლითაც აიკრძალა საარჩევნო სახელწოდების გამოყენება არჩევნებში, თუ სახელი არ არის წარმოდგენილი წესდებაში (ასეთი რამ არ მომხდარა რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა).

გარდა ამისა, საარჩევნო კოდექსში შეიტანეს ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც თითოეულმა პარტიამ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში უნდა წარადგინოს თითოეული დეპუტატობის კანდიდატის შესახებ ცნობა ნარკოლოგიურიდან, რომ არ არის ნარკომანი, ასევე, საჯარო რეესტრიდან ცნობა, რომ ნასამართლევი არ არის და ქონების დეკლარაცია.

არჩევნებში მონაწილეობისათვის თითოეულმა პარტიამ უნდა წარადგინოს პარტიული სია, მინიმუმ 120 ან მაქსიმუმ 200 კაცი.

 საარჩევნოდ ცესკოში დარეგისტრირებულია 66-მდე პარტია. გამოდის,  ნარკოლოგიურში და საჯარო რეესტრში უნდა მივიდეს 9 000 ადამიანზე მეტი.

  ნარკოლოგიურიდან თითო დასკვნა 25 ლარი ღირს, რაც ასევე დაკავშირებულია, ტრანსპორტთან (თან ყველა ხომ თბილისში ან სხვა დიდ ქალაქში არ ცხოვრობს?), ანალიზების აღებასთან, დროსთან, რიგებთან და ლოდინთან პასუხზე. 9 000 კაცი უნდა დადგეს რიგში და 9 000 კაცმა უნდა ჩააბაროს ანალიზი... თან ქვეყანაში ვ ი რ უ ს ი ს გავრცელების საშიშროებაა.

 ასევე საჯარო რეესტრიდანაც ცნობის აღება დეპუტატების კანდიდატებისათვის ფასიანია (დიდი ვადის მერე არ მოგცეს)...  თან საჯარო რეესტრში მისვლა წინასწარი, რამდენიმე დღით ადრე ჩაწერის გარეშე შეუძლებელია (პანდემიის საშიშროების გამო)...

 ქონებრივი დეკლარაციის შევსება კანდიდატებისათვის სუფთა ფორმალიზმია, არც არავინ წაიკითხავს და არც არავის აინტერესებს, მხოლოდ მაკულატურის გამრავლებაა.

 სავსებით შესაძლებელი იყო, არჩევნების მერე 150 არჩეული პარლამენტარისთვის მოეთხოვათ ეს ცნობები.

 არავინ ითვალისწინებს, რომ ხელისუფლებაში ნამყოფი და საეჭვო მაქინაციებით გამდიდრებული პარტიებისა და მათი წევრების გარდა, მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი და ღარიბი მოსახლეობის ინტერესების გამომხატველი ორგანიზაციები არის ასევე ღარიბი. მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ოფიციალურად სიღატაკის ზღვარს მიღმაა. მათი რიგებიდან ინტერესების წარმომადგენელი დეპუტატობის კანდიდატებმა როგორ მიიღონ მონაწილეობა კენჭისყრაში? ამ ირიბი გადასახადების დაწესებით შეეზღუდა მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა ქართველი ხალხის დიდ ნაწილს

 ფაქტობრივად, არჩევნებში დარეგისტირების გამარტივება და 1 %-იანი ბარიერის შემოღება სიყალბე აღმოჩნდა. ღარიბი და ღატაკი მოსახლეობის, ასევე ამ ხელისუფლებისა და რეკლამირებული ოპოზიციისადმი კრიტიკულად დამოკიდებული ამომრჩევლის დიდი ნაწილი ვერ მოახერხებს საკუთარი ინტერესების გამომხატველი პოლიტიკური ძალის მხარდაჭერის განხორციელებას.

 ამ ფასიანი, საკმაოდ ძვირი მოთხოვნების გამო, ბევრი პარტია ვერ მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში, რადგან მოთ წევრებს არ აქვთ შესაბამისი თანხები. თითოეულ პარტიას ამ ცნობების აღება 10 000 – 15 000 ლარი დაუჯდება.

 ლოგიკით, ნარკოლოგიურიდან, საჯარო რეესტრიდან ცნობები და ქონებრივი დეკლარაცია უნდა წარადგინონ მხოლოდ არჩევნების შედეგად პარლამენტის წევრებად არჩეულმა ადამიანებმა, ასეთი კი იქნება მხოლოდ 150 ადამიანი, როგორც აქამდე იყო და არა 9 000 კანდიდატმა.

 ეს ყველაფერი გაკეთებულია იმიტომ, რომ სხვა, ამომრჩეველთა 50-55 % მეტის წარმომადგენელმა პარტიებმა არ მიიღონ არჩევნებში მონაწილოება. სწორედ 50-55 % მეტი არ მივიდა რამდენიმე უკანასკნელ არჩევნებში საარჩევნო ყუთებთან, რადგან რეკლამირებული, საქართველოს მოქალაქეების ხარჯზე, ხელისუფლების მიერ  დაფინანსებული პარტიების არ სჯერა.

 საქართველოში პარტიების დაფინანსებას კი შეიძლება ვიწოდოთ გარიგება ხელისუფლებასა და რეკლამირებულ ოპოზიციას შორის: 3 სექტემბერს პარლამენტმა გადაწყვიტა 1 600 000 ლარით დააფინანსოს რეკლამირებული, ე. წ. კვალიფიციური პარტიები, რომელთაც ბოლო არჩევნებში მიიღეს 5% მეტი.  მათ აუნაზღაურდებათ ყველა საარჩევნო ხარჯი. მხოლოდ მათთვის გამოიყო სა

ეთერო დრო საზოგადოებრივ ტელევიზიაში. ხოლო 7 წამყვან ტელევიზიაში მათ მიერ გადახდილ ხარჯებს აანაზღაურებს ბიუჯეტი და სხვა. ანუ, სხვა სიტყვებით თუ ვიტყვით, საქართველოს მოქალაქეების გადახდილი თანხებით.

 ამგვარად, მოქმედ და წინა ხელისუფლების მიერ შექმნილია კორუფციული სქემა. პოლიტიკური მაფია (ხელისუფლება და ხელისუფლებაში ნამყოფი ოპოზიცია), მუდმივად ინაწილებს საქართველოს მოქალაქეების - ბიუჯეტის თანხებს, ცდილობს სხვა პოლიტიკურ ორგანიზაციებს არ მისცეს ტრიბუნა, არ მისცეს საშუალება ტელევიზიებში გამოსასვლელად და საერთოდ, არ მიაღებინოს მონაწილეობა ამომრჩეველთა 50 % მეტის წარმომადგენელ პარტიებს არჩევნებში. მათ აწყობთ ერთმანეთი, ისინი ერთმანეთის კრიტიკის ხარჯზე ცხოვრობენ და ერთმანეთს ეხმარებიან. სხვას კი საშუალებას არ აძლევენ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში. ამასვე აკეთებენ მათ მიერ კონტროლირებადი ტელევიზიები და ტელევიზიებში გაბატონებული სისტემა, რაც პოლიტიკურ პატრონზე და მოგებაზეა მხოლოდ ორიენტირებული და არა დემოკრატიაზე. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ამგვარი საარჩევნო კოდექსიც.

 ადრე, მცირეოდენი უფასო დრო მაინც გამოიყოფოდა არამდიდარი პოლიტიკური ორგანიზაციებისათვის.

ეს არის დისკრიმინაციულია საარჩევნო კანონმდებლობა, რომელიც ე. წ. კვალიფიციურ პარტიებს, რომლებსაც არჩევნებში მოსული ამომრჩევლის 40-45%-დან მხოლოდ 5% –მა მისცა ხმა (ანუ საერთო ამომრჩევლის 2-2.5 %-მა) ფინანსდება 1 მილიონის ღირებულების სატელევიზიო ეთერით, ხოლო ხელისუფლებისა და მისივე მართული ოპოზიციისგან დისტანცირებული ამომრჩევლის 60%–ის წარმომადგენელი არჩევნების ახალი მონაწილე პარტიები არანაირად არ ფინანსდება და პირიქით კონკურენციაში ექცევა ხელისუფლებისგან დაფინანსებული პარტიების სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ დიდ თანხებთან.

 1991-1992 წლების სახელმწიფო გადატრიალების დღიდან, საქართველოში თავდაპირველად ჩამოყალიბდა პარტია-ჰეგემონის სისტემა, სადაც ფორმალურად არსებობს სხვა პარტიებიც (პარტია-სატელიტები), რომლებიც ვერანაირ გავლენას ვერ ახდენენ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესზე, ხოლო შემდგომ კი დომინირებადი პარტიის სისტემა. მიუხედავად სხვა პარტიების არსებობისას, „აქციათა საკონტროლო პაკეტი“ ხელთ აქვთ ერთსა და იმავე პარტიას.

 დღეს მოქმედ ხელისუფლებას სურს წარმოაჩინოს, რომ საქართველოში ჩამოყალიბდა პარტიათა ზომიერი პლურალიზმის სისტემა. ეს არ შეესაბამება სიმართლეს. საქართველოში არის დომინირებადი პარტიის სიტემა. ხოლო მართველ გუნდს არ სურს სადავეების ხელიდან გაშვება.

სწორედ ამიტომ, საქართველოში მატულობს პოლიტიკური ნიჰილიზმი, პრორუსული განწყობა და დასავლეთისადმი უკმაყოფილო დამოკიდებულება. ვინაიდან, რეკლამირებული პარტიების ერთი ნაწილი ფსევდო დასავლურია. მათი წევრების საეჭვო ბიოგრაფიების გამო, მოსახლეობას უჩნდება დასავლეთისადმი ნიჰილიზმი და კრიტიკული განწყობა.

 ეს ყოველივე საფრთხეს უქმნის საქართველოს სახელმწიფოს, მის სურვილს იყოს დამოუკიდებელი ოკუპანტი ქვეყნის გავლენებისგან. იყოს კავკასიის რეგიონში თავისუფლებისა და დემოკრატიის მაგალითი და დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ეკონომიკურად დამაკავშირებელი კარიბჭე.

თქვენი ქვეყნები ჩვენი ქვეყნის მოკავშირე და მეგობრებია და არაერთ რთულ ვითარებაში დაგვხმარებიხართ.  

ამიტომ, გვინდა იცოდეთ სიმართლე 2020 არჩევნების შესახებ, უკვე დღესვე.

 ხელისუფლებამ მოატყუა საქართველოს მოქალაქეები და თქვენი ქვეყნებიც, რომელთაც შეგვპირდა დემოკრატიულ არჩევნებს.

 სინამდვილეში ეს არის დანიშვნები და მეტი არაფერი... სადაც „გაიმარჯვებენ“ ფსევდო დასავლური ძალები, პრორუსული ძალები და მაფიოზურ-ოლიგარქიული პარტიები.

 

პატივისცემით

 ქართველ ნაციონალისტთა ერთობის სპიკერი                   გაიოზ მამალაძე


 

 

 

მამული, ენა, სარწმუნოება

წმიდა იოანე ოქროპირი - კონსტანტინოპოლელი მთავარეპისკოპოსი (+407)
13 (26) ნოემბერი
წმიდა მოციქულნი: პატრობა, ერმე, ლინოსი, გაიოზი და ფილოლოგე - სამოცდაათთაგანნი (I)
5 (18) ნოემბერი
gaq